Europa-Kommissionen offentliggjorde den 3. juni 2021 et forslag til forordning om ændring af eIDAS forordningen (“forslaget”).

De foreslåede ændringer vil styrke det indre marked ved at give borgere, andre personer med bopæl, således om dette er defineret i national lovgivning, og virksomheder mulighed for at identificere sig online på en sikker, praktisk og ensartet måde i hele Unionen.

Den 19. februar 2020 annoncerede Europa-Kommissionen en revision af forordning (EU) nr. 910/2014 (eIDAS forordningen) med henblik på at udvide dens fordele til den private sektor og fremme pålidelige digitale identitetsløsninger for alle europæere. Kort efter viste coronavirus-pandemien og det deraf følgende skift til brug af digitale tjenester, at forordning eIDAS har begrænsninger, som der hurtigst muligt skal tages fat på. Af ovennævnte grunde offentliggjorde Europa-Kommissionen den 3. juni 2021 et forslag til forordning om ændring af eIDAS forordningen (“forslaget”).

Den foreslåede ændring har til formål at indføre en mere harmoniseret tilgang til digital identifikation. For at undgå fragmentering og hindringer på grund af forskellige standarder har Kommissionen samtidig med forslaget vedtaget en henstilling, der skal fastlægge en proces til støtte for en fælles tilgang, der gør det muligt for medlemsstaterne og andre relevante interessenter fra den offentlige og private sektor at undgå at bringe gennemførelsen af den europæiske ramme for digital identitetsløsninger i fare.

 1. Hvad er nyt i forslaget?

a. Europæisk digital identitetstegnebog

Forslaget indfører den “europæiske digitale ID-tegnebog”, som skal være et produkt og en tjeneste, der bl.a. giver brugerne mulighed for at lagre identitetsdata, legitimationsoplysninger og attributter knyttet til deres identitet, for at:

 • give dem til relevante parter på anmodning og bruge dem til autentificering, online og offline, for en tjeneste, og
 • underskrive via kvalificerede elektroniske signaturer.

I henhold til eIDAS forordningen forstås ved “kvalificeret elektronisk signatur” en avanceret elektronisk signatur, der er oprettet af en kvalificeret enhed til oprettelse af elektroniske signaturer, og som er baseret på et kvalificeret certifikat for elektroniske signaturer (art. 3, nr. 12).

Offline brug vil være vigtig i mange sektorer, herunder i sundhedssektoren, hvor tjenester ofte leveres ved personlig interaktion. Brugen af de europæiske digitale ID-tegnebøger bør være gratis for alle og være tilgængelig for handicappede.

Den europæiske digitale ID-tegnebog bør udstedes af en medlemsstat (eller under dens mandat) eller uafhængigt, men anerkendt af en medlemsstat. Medlemsstaterne bør tilvejebringe valideringsmekanismer for de europæiske digitale ID-tegnebøger:

 • for at sikre, at deres autenticitet og gyldighed kan verificeres,
 • for at give relevante parter mulighed for at verificere, at attesteringer af attributter (f.eks. kørekort, eksamensbeviser, bankkonti) er gyldige, og
 • for at give relevante parter og kvalificerede tillidstjenesteudbydere mulighed for at verificere autenticiteten og gyldigheden af tildelte personidentifikationsdata.

b. Elektroniske identifikationsordninger

For at gøre flere elektroniske identifikationsmidler tilgængelige for grænseoverskridende brug bør medlemsstaterne anmelde mindst én “elektronisk identifikationsordning”, der omfatter mindst ét identifikationsmiddel.

Ved “elektronisk identifikationsordning” forstås et system til elektronisk identifikation, hvorunder der udstedes elektroniske identifikationsmidler til

 • fysiske eller juridiske personer eller
 • fysiske personer, der repræsenterer juridiske personer.

c. Unik identifikation

For at sikre unik identifikation bør medlemsstaterne medtage

 • et minimumssæt af personidentifikationsdata, der er nødvendige for at repræsentere en fysisk eller juridisk person entydigt og vedvarende, og
 • en unik og vedvarende identifikator i overensstemmelse med EU-retten til at identificere brugeren på dennes anmodning i de tilfælde, hvor identifikation af brugeren er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Dette er vigtigt i tilfælde, hvor identifikation er påkrævet i henhold til lovgivningen, f.eks. på sundhedsområdet, finansområdet for at opfylde forpligtelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller til retslig brug.

d. Grænseoverskridende tillid til europæiske digitale ID-tegnebøger

Når elektronisk identifikation ved hjælp af et elektronisk identifikationsmiddel betyder, at en autentifikation er påkrævet i henhold til national lovgivning eller administrativ praksis for at få adgang til en onlinetjeneste, der leveres af et offentligt organ i en medlemsstat, bør det elektroniske identifikationsmiddel, der er udstedt i en anden medlemsstat, anerkendes i den første medlemsstat med henblik på grænseoverskridende autentifikation for den pågældende onlinetjeneste, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

e. Kvalificeret opbevaringstjeneste for kvalificerede elektroniske signaturer og kvalificeret elektronisk arkiveringstjeneste for elektroniske dokumenter

En kvalificeret opbevaringstjeneste for kvalificerede elektroniske signaturer og en kvalificeret elektronisk arkiveringstjeneste for elektroniske dokumenter må kun leveres i overensstemmelse med de standarder, som Kommissionen vedtager, og af en kvalificeret tillidstjenesteudbyder, der anvender procedurer og teknologier, der kan forlænge den kvalificerede elektroniske signaturs troværdighed ud over den teknologiske gyldighedsperiode.

I henhold til forslaget forstås ved “kvalificeret elektronisk arkiveringstjeneste” en tjeneste, der opfylder kravene i art. 45, litra g), i forslaget (art. 1, nr. 48).

f. Elektronisk attestering af attributter

De nuværende eIDAS-rammer omfatter ikke levering af elektroniske attributter, såsom lægeerklæringer eller erhvervsmæssige kvalifikationer, hvilket gør det vanskeligt at sikre en fælleseuropæisk juridisk anerkendelse af sådanne beviser i elektronisk form.

Derfor indføres der med forslaget en elektronisk attestering af attributter. I henhold til forslaget bør en elektronisk attest af attributter ikke nægtes retsvirkning og bevisførelse i retssager alene af den grund, at den er i elektronisk form. Ovennævnte attestering af attributter bør have samme retsvirkning som lovligt udstedte attester i papirform.

g. Nye kvalificerede tillidstjenester

Ud over den kvalificerede elektroniske arkiveringstjeneste for elektroniske dokumenter (som beskrevet ovenfor) indføres der med forslaget andre nye kvalificerede tillidstjenester, nemlig:

 • Fjernstyret kvalificeret signaturgenereringsapparat. Ved “fjernstyret kvalificeret signaturgenereringsapparat” forstås et kvalificeret elektronisk signaturgenereringsapparat, hvor en kvalificeret tillidstjenesteudbyder genererer, administrerer eller duplikerer de elektroniske signaturgenereringsdata på vegne af en underskriver. Forvaltningen af fjernstyret kvalificeret elektronisk signaturgenereringssystem som en kvalificeret tjenesteydelse må kun udføres af en kvalificeret tillidstjenesteudbyder, der opfylder betingelserne i forslaget. I henhold til eIDAS-forordningen forstås ved “kvalificeret enhed til generering af elektroniske signaturer” en enhed til generering af elektroniske signaturer, der opfylder kravene i forordningens bilag II (artikel 3, nr. 23).
 • Elektroniske hovedbøger. En elektronisk hovedbog er en manipulationssikker elektronisk registrering af data, der sikrer autenticitet og integritet af de data, den indeholder, nøjagtighed af dato og klokkeslæt og af deres kronologiske rækkefølge. En elektronisk hovedbog bør ikke nægtes retlig virkning og adgang som bevismateriale i retssager alene med den begrundelse, at den er i elektronisk form, eller at den ikke opfylder kravene til kvalificerede elektroniske hovedbøger. En kvalificeret elektronisk hovedbog bør nyde godt af en formodning om, at de data, den indeholder, er unikke og autentiske, at dato og klokkeslæt er nøjagtige, og at de er ordnet i kronologisk rækkefølge i hovedbogen.

(Dette er indlæg er i vidt omfang en oversættelse af et indlæg forfattet af mine italienske Bird & Bird kollegaer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *