Seneste nyt om selskabslovens ikrafttræden

Første del af den længe varslede store revision af selskabslovgivningen træder alligevel ikke i kraft den 18. januar 2010, som tidligere meddelt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Udsættelsen skyldes manglende hjemmel til at lade loven træde i kraft i flere etaper. Der er derfor fremsat et lovforslag, som har til formål at præcisere og udbygge økonomi- og erhvervsministerens hjemmel til at fastsætte regler om delvis ikrafttræden og nødvendige konsekvensændringer i forbindelse hermed i en overgangsperiode.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser, at det materielle indhold af den kommende ikrafttrædelsesbekendtgørelse i al væsentlighed vil svare til det udkast, som har været sendt i høring i slutningen af 2009. Se nærmere herom på borger.dk

I den nye ikrafttrædelsesbekendtgørelse vil blive fastsat yderligere overgangsregler særligt rettet mod bestemmelserne vedrørende indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling, således at selskaberne ikke kommer i klemme i overgangen mellem de hidtidige regler og den nye selskabslovs regler, ikke mindst i forbindelse med de forestående ordinære generalforsamlinger.

I en overgangsperiode vil styrelsen endvidere tillade, at der kan træffes beslutning om vedtægtsændringer affødt af den nye selskabslov, således at generalforsamlingerne allerede nu kan træffe beslutning om, hvorledes deres vedtægter for så vidt angår indkaldelse og afholdelse af generalforsamling skal se ud, når den nye selskabslov er trådt i kraft. Nærmere information herom vil snarest blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Vi vil her på vonhaller.dk følge udviklingen og komme med en række indlæg om, hvilke konsekvenser den forventede nye selskabslov vil få for startups.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *