Åbenhed om økonomiske forhold hos dotDK og DIFO

Det er altid vigtigt, at man kender de økonomiske incitamenter hos personer, der udtaler sig for eller imod et givent forhold. Hvor det måske ikke er så vigtigt en persons kulturelle, religiøse eller seksuelle baggrund og præferencer, når vedkommende udtaler sig, mener jeg, at der aldrig kan være grunde til, at personen ikke spiller med åbne kort, når det skal vurderes, om man nu synes, at en udmelding fra vedkommende er troværdig.

Dette gælder også i vurderingen af de udsagn og holdninger, der bringes på banen i debatten for eller imod dotDK og/eller DIFO. Da nu også spørgsmålet omkring den økonomiske interesse, som de personer, der er involveret i DIFO og DK Hostmaster, er bragt på banen flere gange, er det vel så også på dette område fornuftigt at vende fokus mod åbenheden herom hos dotDK og Afilias.

Jeg har tidligere åbent fortalt om mine økonomiske interesser i DIFO og DK-Hodtmaster. Jeg sidder som nævnt i bestyrelsen for DIFO og DK Hostmaster. For at gentage her, så modtager jeg et bestyrelseshonorar i de 2 bestyrelser på 50.000 kr. i hver af bestyrelserne for sædvanligt bestyrelsesarbejde, hvilket vil sige en 4 til 6 møder om året samt deltagelse på generalforsamlinger og strategimøder. Herudover er det advokatkontoret, som jeg er tilknyttet vært for sekretariatet for Klagenævnet for domænenavne.

Og endelig bør jeg vel også nævne, at deltagelse i DK-Hostmaster og DIFO er med til at udvide og vedligeholdelse mit brand (nogen vil her sikkert sige forringer mit brand) som advokat og netværk, hvilket jeg håber medfører mere advokatarbejde til mig og flere penge i kassen.

Som nævnt i denne artikel i ComputerWorld, modtager Mads Bryde Andersen som formand et honorar, der svarer til det dobbelte af menige bestyrelsesmedlemmer. Udover bestyrelseshonoraret er der ingen i DIFOs eller DK-Hostmaster A/S’ ledelse (udover Per Kølle, der jo er direktør), der modtager direkte eller indirekte betaling for det arbejde, som vi udfører for de to organisationer. Der er ingen, hvis virksomheder eller organisationer modtager modtager konsulenthonorarer, administrationstilskud, lejeindtægter eller lignende fra DIFO eller DK-Hostmaster A/S.

(Jeg skal nok i en anden e-mail redegøre nærmere for det økonomiske mellemværende mellem DK-Hostmaster A/S og det advokatfirma – Bender von Haller Dragsted, hvor jeg er medpartner – sekretariatet for Klagenævnet for Domænenavne, idet jeg kan oplyse, at dette er baseret rent på kostpriser)

Jeg vil på det personlige plan medgive, at jeg sjældent har været ude for en bestyrelsesformand, der har udvist større indsats end Mads har – og også før hele debatten omkring DIFO’s fortsatte administration men i det hele taget lige siden, Mads påtog sig denne opgave for nogle år siden. Der er derfor efter min opfattelse ingen som helst tvivl om, at den indsats, som Mads yder i de 2 bestyrelser i høj grad retfærdiggør bestyrelseshonoraret både konkret, men også generelt ud fra de priser, der betales for bestyrelsesarbejde af tilsvarende karakter.

Valget til bestyrelsen i DIFO og derigennem til bestyrelsen i DK-Hostmaster A/S sker for to år ad gangen på DIFOs årlige generalforsamlinger. Der har været en del udskiftninger i bestyrelserne i de 9 år, som DIFO har eksisteret. Det er vist kun Mads og jeg, der har siddet i bestyrelserne gennem hele perioden.

Det er muligt, at man kan betragte de “gamle” DIFOs medlemmers valg af bestyrelsesmedlemmer som udtryk for beslutninger i en “lukket klub”. Det giver imidlertid slet ikke mening, at man kalder bestyrelsesmedlemmerne på det personlige plan for “et lukket netværk”. Størstedelen af medlemmerne sidder ikke med hinanden i andre bestyrelser – nogen gør – og jeg kendte ikke en stor af mine nu medbestyrelsesmedlemer, før de blev valgt ind i DIFOs bestyrelse.

Min klare holdning er, at det arbejde der har været foregået i DIFOs og DK-Hostmaster A/S’ bestyrelse har været klart på højde rent kommerciel med arbejdet i de andre bestyrelser, som jeg har deltaget i, og væsentligt højere end i mange af de andre bestyrelser i offentlige eller quasi-offentlige råd og lignende, som jeg har deltaget i. Det kan andre naturligvis være uenige i, men jeg tror det bliver svært at sandsynliggøre, at arbejdet i bestyrelserne ikke har været klart acceptabelt og fornuftigt uden at skulle fortabe sig i ren udokumenteret mudderkastning.

Når det så er sagt, så må det være relevant at få de tilsvarende oplysninger fra dotDK og Afilias.

For det første opfordres hermed Afilias til at oplyse, hvad bestyrelsesmedlemmer i Afilias og/eller det forventede stiftede driftsselskab i Danmark, vil blive betalt direkte eller indirekte for deres deltagelse i de respektive bestyrelser her.

Det vil være rart at få grundlaget for honorarets størrelse oplyst, da det danske driftsselskab jo vil blive ejet dotDK, men at en del af de ydelser, som tidligere ville blive leveret af DK-Hostmaster A/S nu vil blive leveret af Afilias (og ikke af det danske driftselskab).

Det er nok klart, at Afilias’ engelske ledelse ikke læser denne blogpost, hvorfor det vil være rimeligt, at initiativtagerne til dotDK viderebringer denne forespørgsel og sørger for, at dette besvares. Det vil være i danske Internet samfunds interesse.

For det andet opfordres initiativtagerne til dotDK at oplyse, hvilke fordele af økonomisk karakter, som de forventer at få ved deltagelsen i arbejdet med etablering og videre drift af dotDK. Her tænker jeg på direkte og indirekte økonomiske fordele i form af bestyrelseshonorar, men også i form af andre aftaler med Afilias eller personer og selskaber, som har relation til Afilias.

Initiativtagerne bør redegøre for deres økonomiske incitamenter som minimum i det omfang, som jeg har gjort foroven. Det er selvsagt af stor værdi for vurderingen af disse initiativtageres uvildighed, at sådanne forhold lægges helt klart fra starten.

For det tredje opfordres initiativtagerne til at fortælle, hvorledes de forventer, at bestyrelsen i foreningen dotDK skal aflønnes for sit arbejde først og fremmest i relation til eventuelle bestyrelseshonorar.

Endelig ville det for det fjerde være hensigtsmæssigt, hvis offentligheden fik kendskab til de økonomiske forhold mellem dotDK og Afilias. Hvad har Afilias betalt i forbindelse med udbudsprocessen til IT- og Telestyrelsen, for advokatbistand, til kommunikationsrådgiver og til andre konsulenter? Hvorledes forventer Afilias at få disse udgifter betalt? Kommer dette til at ske ved direkte eller indirekte betalinger fra dotDK?

Det er klart, at ingen af initiativtagerne kan bestemme over og forpligte de øvrige initiativtagere, dotDK eller Afilias til at lægge honorarerne på et givet niveau i fremtiden. Det kunne dog være rart, hvis offentligheden kunne få et æresord på, f.eks. at man ikke vil være med til at vedtage eller modtage honorar over et vist beløb.

Det er kun, når vi får alle disse oplysninger på bordet, at det kan vurderes, om alle os, der plaprer op i debatten, er troværdige eller ej på den økonomiske side!

Technorati Tags:
, ,

  1. Guan Yang avatar

    Hvor relevant er interessekonflikten vedrørende Klagenævnet? Det er godt at få den frem i lyset, men klagenævnet fortsætter vel på sin nuværende form uanset om dotDK eller DIFO får udstedt en tilladelse?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *