Valget mellem sole og shared registry

Debatten fortsætter heldigvis om den fremtidige administration af .dk domænet. Ikke blot diskuteres det, hvorvidt konstellationen af DIFO/DK-Hostmaster eller dotDK/Afilias skal stå for administrationen i fremtiden. Det diskuteres også nyligt, hvorvidt administrationen fremtidigt skal baseres på den såkaldte ”sole registry” model eller ”shared registry” model. Debatten er således både om .dk domænets politiske og tekniske/administrative fremtid.

Debatten om den tekniske/administrative fremtid, altså valget mellem ”sole registry” overfor ”shared registry”, kan nemt blive ret kompliceret. Jeg er efterhånden kommet til den erkendelse, at denne diskussion og beslutningen herom ikke bør være taget på nuværende tidspunkt, men at den bør lægges ud til bred diskussion i det danske internetsamfund og ultimativt bør besluttes af det politiske organ – dotDK eller DIFO – der i fremtiden kommer til at stå med det politiske ansvar for .dk administrationen i Danmark.

Når DIFO i sit tilbud til IT- og Telestyrelsen i forbindelse med det nyligt overståede udbud har valgt at forestå en model baseret på ”sole registry” modellen, skyldes det naturligvis først og fremmest, at det er netop den model, som DIFO har kørt på i de sidste ni år. Det er den model, som DIFO har forstand på gennem sit arbejde gennem DK-Hostmaster.

I udbudsvilkårene for IT- og Telestyrelsen blev det netop angivet, at tilbudsgiveren måtte vælge i sit tilbud mellem de to forskellige modeller, hvorfor DIFO valgte at basere sit tilbud på den eksisterende løsning. Det skal dertil siges, at dette ikke skete uden grundige overvejelser i DIFO, idet vi i DIFO’s bestyrelse havde flere længere strategimøder, hvor vi vurderede de forskellige løsninger overfor hinanden.

Man kan så sætte spørgsmål ved, hvorvidt DIFO traf den rette beslutning, og naturligvis også ved, hvorvidt DIFO med den nuværende repræsentation overhovedet var tilstrækkelig kompetente til at træffe et fornuftigt oplyst valg mellem de to modeller. I bakspejlet tror jeg dog, at det havde været bedre med mere input udefra.

Tilbage står vi så efter min opfattelse med et klart behov for, at netop valget mellem de to modeller nu kommer ud til offentlig vurdering, og at de to modller gennem en oplyst ikke-forhastet og fordomsfri proces bliver vurderet.

Det kan godt være, at den domænelov, der ligger til grund for udbuddet på dette område, har været uhensigtsmæssigt indrettet. Først skal her siges, at jeg så selv må påtage mig en del af skylden, da jeg selv var en del af det udvalg under Videnskabsministeriet, der fik til opgave at lave den betænkning og det forslag til domæneloven, som senere er blevet vedtaget af Folketinget, og som udbuddet er foretaget i henhold til.

Problemet med udbudet i domæneloven er nok, at der er lagt op til, at IT- og Telestyrelsen i forbindelse med selve udbudsprocessen og valget af vinderen skal tage stilling til, om den fremtidige administration skal foregå på baggrund af ”sole registry” overfor ”shared registry” modellen. Det synes jeg nu viser sig at være klart uhensigtsmæssigt. Udbuddet burde alene have gået på den politiske løsning i forbindelse med .dk administrationen. Det skulle således alene have været forskellige politiske konstellationer, der skulle have budt på at løse denne opgave.

Efterfølgende skulle den vindende politiske konstellation – i det konkrete tilfælde dotDK eller DIFO – som led i egen udbudsproces vælge den tekniske løsning og den konkrete implementering heraf, som fandtes mest hensigtsmæssigt.

Min holdning er således, at i dag bør beslutningen om valg af ”shared registry” overfor ”sole registry” model tages af den forening, der nu efter afklaring heraf i slutningen af denne måned, kommer til at fortsætte administrationen af .dk domænet. Dette bør foregå med en åben og demokratisk proces, hvor i sidste instans den ledelse, som den politiske forening har, træffer en beslutning, som ledelsen så bliver nødt til at stå til ansvar for overfor sine medlemmer fremadrettet.

Hvad betyder det så for valget mellem dotDK og DIFO? Ikke overraskende betyder dette, at der efter min opfattelse i den konkrete situation ikke er nogen som helst vej udenom at slutte op om DIFO. Det er alene i DIFO-regi, at det vil være realistisk, at en åben diskussion omkring det fremtidige valg mellem ”shared registry” og ”sole registry” vil kunne finde sted.

Jeg mener, at det er helt sikkert, at hvis man vælger at slutte op om dotDK foreningen, så er valget truffet uigenkaldeligt på forhånd. Det er ganske urealistisk, at en forening, der er etableret og finansieret af Afilias, og som jo netop har budt på en ”shared registry” løsning, på noget som helst tidspunkt, så længe der er en forbindelse mellem foreningen og Afilias, vil vælge nogen som helst anden løsning end den løsning, som Afilias står for og har finansieret deltagelsen i udbuddet på grundlag af, hvilket jo netop er ”shared registry” løsningen.

Her skal så nævnes, at vi jo, som jeg har nævnt i et tidligere indlæg, overhovedet ikke ved noget som helst konkret, der kan gøres gældende som juridisk bindende, endsige moralsk forpligtigende efterfølgende om, hvad relationen præcist mellem Afilias og dotDK vil være i fremtiden både for så vidt angår governance og for så vidt angår samarbejdsaftale om .dk administrationen. Endeligt kender vi jo heller ikke konkret Afilias’ tilbud.

Man kunne så mod min anbefaling om at vælge DIFO indvende, at sporene muligvis skræmmer. Hvordan kan man være sikker på, at DIFO vil medvirke til en åben debat, der kunne medføre, at forholdet mellem DK-Hostmaster i sin nuværende form blev ændret, måske ligefrem afviklet til fordel for et samarbejde med måske ligefrem Afilias og med ”shared registry” model. Dette er en bekymring, som jeg helt klart forstår, at mange måtte have. I alle sammenhænge er der jo intern modstand mod forandring, hvorfor forandring ofte kommer ved chok til systemet udefra.

Heroverfor kan jeg kun sige to ting. For det første – som nævnt ovenfor – der det efter min opfattelse ganske sikkert, at en hvilken som helst beslutningsproces vedrørende valg af anden form for registratormodel må være mere åben hos DIFO end hos dotDK af de grunde, som jeg har nævnt foroven.

For det andet kan jeg kun sige, at for mit eget vedkommende vil jeg godt på nuværende tidspunkt forpligtige mig til at rejse og støtte ideen og forslaget om, at DIFO straks i efteråret 2008 – hvis DIFO altså stadig står for .dk administrationen på det tidspunkt – åbner op for en debat om, hvorvidt der skal skiftes fra ”sole registry” til ”shared registry” modellen.

Jeg kan også forsikre om, at hvis foreninger og andre udenfor DIFO’s nuværende medlemskreds ønsker at opnå indflydelse, så er tidspunktet lige præcis nu for at opnå den maksimale indflydelse. Man kan vel næppe forestille sig et tidspunkt, hvor DIFO – givet den usikkerhed om DIFO’s fremtidige rolle i forbindelse med .dk administrationen – vil være mere åben for nye forslag.

Technorati Tags:
, , , ,

 1. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Jeg syntes det er et spændende indlæg, specielt fordi det virker nærmest selvrandsagende, “har vi nu valgt det rigtige?”. Og jo, det har DIFO/DK-Hostmaster.

  DK-Hostmaster tager 45 kr inklusiv moms for at oprette et domæne. Denne pris er inklusiv det første års periodegebyr.

  Kikker man rundt hos de danske internetudbydere vil man se at prisen for domænet og der første års periodegebyr en del mere end dette, typisk 60-75 kr, nogle steder mere.

  Årsagen hertil er den enkle at man køber oprettelsen igennem den internetudbyder man har valgt. Internetudbyderen skal også tjene penge, også selv om de typisk tager over 100 kr for at oprettelse det webhotel man har købt, og derfor koster oprettelsen mere end de 45 kr som DK-Hostmaster tager.

  Som det er nu, “sole registry” hos DK-Hostmaster, betaler man de følgende års periodegebyr direkte til DK-Hostmaster og slipper der uden om internetudbyderens ekstra fortjeneste.

  Med et shared registry skal man derimod betale periodegebyrene igennem sin internetudbyder og vil derfor også komme til at betale mere end engrosprisen for de følgende års periodegebyr.

  Det er ikke kun for det danske domæne at der er ekstra fortjeneste. Jeg har ikke selv kunnet finde engrospriserne for kendte shared registry domæner, så som “.info” og “.org” som Afilias administrerer, men de siges at være lavere end DK-Hostmasters pris. Til gengæld er priserne for disse domæner hos internetudbyderne væsentligt højere end de danske domænepriser med internetudbyderens ekstra fortjeneste.

  Sagt med andre ord: Som kunde hos en internetudbyder kan det kun gå en vej med “shared registry”, nemlig at kunden kommer til at betale mere for sine “.dk” domæner.

  Der er ingen tvivl om at internetudbyderne vil elske at få “shared registry” for “.dk” domænet. Derfor vil jeg også være forbavset hvis ret mange internetudbyderne er modstandere af dotDK/Afilias, da internetudbyderne netop kommer til at tjene mange milioner kroner mere om året på de danske domæneindehavere med “shared registry” end med det nuværende “sole registry”.

  Spørgsmålet er blot om det er i de danske domæneindehavernes interesse at betale så meget mere for sine domæner? Personligt er jeg ikke og derfor mener jeg at det er en rigtig dårlig ide med “shared registry” for “.dk” domænet.

  Der er to ting til i den forbindelse der er værd at nævne.

  For det første inkluderer de 45 kr om året, som DK-Hostmaster tager, også support og et selvbetjeningssystem for domæneindehaverne. Dette er ikke tilfældet for budet fra dotDK/Afilias, idet supporten nu ligger hos internetudbyderen, men dotDK/Afilias tager stadigvæk samme pris!

  For det andet er Foreningen af Danske Domæneregistranter set tale varmt for både dotDK/Afilias og for shared registry. Som sandsynligtgjort ovenfor betyder denne konstellation højere priser for domæneindehaverne. Sagt med andre ord har man en forening der udgiver sig for at tale for domæneindehavernes sag, men i virkeligheden taler internetudbydernes sag. Dette finder jeg dybt problematisk!

 2. eskild nielsen avatar
  eskild nielsen

  Så vidt jeg kan se havde der kun været en vje uden det morads vi er landet i nu, og det var at indlede med en offentlig høring om der var et bredt ønske om at skifte til shared registry for .dk domænet. Når det så var afklaret om der skulle skiftes model, SÅ kunne der lavet et udbud, idet det af materialet kunne fremgå hvilken type registry der skulle bydes på.

 3. Ronni K. G. Christiansen avatar

  Sole registry er bestemt den mest sikre og brugervenlige løsning – Prøv og se på det kaos der er forbundet med at få overflyttet .com .net .org .info osv. hvis de oprindeligt er registreret igennem en sløv udbyder eller en udbyder som nægter at svare positivt på forespørgsel på overflytning.

  Derved kan ibrugttageren sidde i den situation at en eller anden tilfældigt udbyder kan sidde og “holde” på domænet imens det koster spildt energi og tid for såvel ibrugttageren som for den nye udbyder.

  Så nej tak til shared registry herfra – De eneste der vil have noget ud af shared registry er de absolut største domæne sælgere i DK som fremover kan rive kroner ind på det årlige gebyr da det ikke skal afregnes direkte. 100.000 domæner á f.eks. en 15 kr i lommen – det er 1½ million ud af ingenting i dag… Men kan den potentielle profit som meget få store udbydere kan opveje tabet af sikkerhed og nemhed som ligger i sole registry modellen? Jeg tvivler.

 4. Peter Larsen avatar

  Det kan siges meget kort.

  Jeg har sagt fra starten af at det er problematisk der ikke er taget en beslutning om shared registry eller sole registry, FØR end at udbudet er startet.

  En ting er sikkert Martin, vi to bør snakke mere om domæner næste gang vi ses 🙂

  … og nu med en disclaimer:
  Som registrar vælger jeg Shared registry løsningen, da jeg er domæneleverandøren og træffer det valg jeg mener er mest til gavn for mine kunder, og det letteste valg for mig som registrar at supportere er en shared registry løsning. Derfor støtter vi som registrar dotDK og ikke DIFO.

 5. […] første september ikke står med en god løsning på hånden, alternativt vil jeg personligt tage Martin von Haller Grønbæk i hånden og tage ham på ordet i at DIFO skal lade DK-Hostmaster overgå til shared registry, […]

 6. guan avatar
  guan

  Klaus,

  Jeg er medlem af Foreningen af Danske Domæneregistranters bestyrelse. Jeg vil prøve at få en anden til at svare dig lidt mere uddybende fordi dette bliver skrevet på min telefon i en bus, en ville blot nævne at ingen af grundlæggerne eller bestyrelsesmedlemmerne i foreningen er registratorer eller arbejder for registratorer. Flere af os kender Nikolaj Nyholm, som er grundlægger af Ascio, men vistnok ikke arbejder der mere. Steffen Christensen har vist engang arbejdet freelance for en registrator, men jeg tror det er nogle år siden.

  Hvert medlem af foreningens bestyrelse har nok sin egen motivation for at støtte vores holdningsprogram, som du kan finde på registrant.dk/vision. Nogle går særligt meget op i demokrati og governance. Andre i reglerne for .dk. Men jeg tror en stor del af motivationen er en stor utilfredshed med DK Hostmasters service.

  Selv vi havde verdens bedste sole registry-system – hvilket jeg bestemt ikke mener er tilfældet – ville der ikke være nogen garanti for at vi kunne bevare den høje kvalitet eller at alle registranter synes lige godt om systemet. Det er baggrunden for foreningens udmeldte holdning om “så meget konkurrence som muligt”, så mange funktioner ligger hos registratoren, som kan udskiftes, og der er regelmæssige udbud af registerfunktionen, som jo ikke kan udskiftes.

  *Måske* kommer jeg til at betale lidt mere for mine .dk-domæner. Men jeg bruger i øjeblikket ikke den billigst mulige registrator til mine .org/.info domæner, men i stedet en registrator (OpenSRS, pris ca $10/år i stedet for de $7 det typisk koster) der giver mig fuld kontrol i et fornuftigt interface.

  Det er ikke altid let at skifte .com-registrator, omend jeg aldrig har haft problemer med det. Ifølge Peter Larsen er det rigtigt let at gøre i .eu, og foreningen vil arbejde for en lignende transfer-model i dotDK-regi.

  Og nu har jeg ikke så meget batteri tilbage, og jeg skal lige nå at inddrage lidt af de andre bestyrelsesmedlemmers sommerferie så de også kan deltage mere i debatten… 😉

  Guan

  I øvrigt er engrosprisen for .org og .info på $6.75, dog er nyoprettelser for .info vistnok gratis for tiden.

 7. guan avatar
  guan

  Lige en tilføjelse: Foreningen af Danske Domæneregistrantet skal varetage registranternes interesser, men vi mener at registranter har interesser i mange forskellige områder, bl.a. indflydelse, demokrati, gennemsigtighed, regler, service, konkurrence, og selvfølgelig pris eller TCO. Og altså ikke kun 2. års fornyelsespris.

 8. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Guan,

  Der er jo ikke noget nyt under solen. I støtter dotDK/Afilias og shared registry, en konstellation der giver højere priser til domæneindehaverne. Dette ser jeg forsøgt nedtonet gang på gang, bare se her:
  “*Måske* kommer jeg til at betale lidt mere for mine .dk-domæner.”.

  Så længe I er en gruppering der støtter internetudbydernes ønske om at tjene flere penge på domæneindehaverne end de gør i dag, kan jeg ikke se på hvilken måde I skulle være et troværdigt talsrør for domæneindehaverne.

 9. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Peter Larsen skriver:
  “Som registrar vælger jeg Shared registry løsningen, da jeg er domæneleverandøren og træffer det valg jeg mener er mest til gavn for mine kunder, og det letteste valg for mig som registrar at supportere er en shared registry løsning. Derfor støtter vi som registrar dotDK og ikke DIFO”

  Kan du uddybe på hvilken måde shared registry er mest til gavn for dine kunder?

  Kan du også bekræfte at de kunder du omtaler her er domæneindehavere (registranter)?

 10. Steffen Tiedemann Christensen avatar
  Steffen Tiedemann Christensen

  Et åbent spørgsmål: Hvor meget betyder pris for .dk-domæner? (fordi det er det Klaus’ bærende argument, og fordi jeg ikke selv er overbevist om, hvor vigtigt det er)

  Min egen fornemmelse er, at prisen nok ikke er underordnet — men at det betyder forholdsvist lidt, om et .dk-domæne koster 45 kr eller eksempelvis 70 kr om året. Især hvis de ekstra småpenge betyder, at jeg selv kan vælge, hvordan jeg kontrollerer mit domæne — altså at jeg har mulighed for at vælge den sælger, som tilbyder den bedste service og det bedste webinterface i forhold til prisen.

  (Jeg kan forestille mig, at man førstegangs-registranter endog ikke kender prisen på 45 kr. Scannet tager eksempelvis allerede nu 100 kr for oprettelse og første år; Speednames €75 for de to første år. Det er klart at domæneregistranterne vil tjene penge, men en anden mulig grund til dette premium er det tekniske fundament hos DK Hostmaster.)

  Konkurrence og alternativer højner under alle omstændigheder den service, jeg kan forvente at få, netop fordi exit som et alternativ til voice giver mig faktiske sanktionsmuligheder, hvis en service er dårlig.

  Lad mig komme med et lidt anderledes eksempel: Hvor får du dine vejrudsigter fra? Muligvis bruger du DMI.dk, men bare fordi DMI har god meteorologer, er det ikke givet, at deres hjemmeside tilbyder den bedste måde at finde vejrudsigten på. En række andre medier webportaler bruger informationerne fra DMI til at tilbyde en vejrudsigt, som er tilpasset deres brugeres behov. Det kan eksempelvis være med bedre grafik, men brugerinput som vejrbilleder eller noget tredje. Og hvis DMI tillod mashups og stillede fornuftige datakilder til rådighed, kunne man forestille sig endnu mere variation i udbuddet.

  Sådan variation, konurrence og innovation er et gode. Og det er 0.20 kr, 10 kr, 25 kr eller 50 kr værd per domæne skal jeg lade være usagt.

 11. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Et Peter Larsen udklip til, fisket fra http://new.czar.dk/?p=205, om shared registry:

  “I modsætning til nogle få tossers udlæg af hvad jeg økonomisk får ud af det, så er det faktisk ikke det økonomiske aspekt der er min drivkraft.”

  Peter Larsen udgiver sig på ingen måde for at være neutral, og tak for den ærlighed, men når man taler om ekstra fortjeneste på 800.000 domæneindehavere, og kalder dem der har gennemskuet hvad internetudbyderne har gang i for “få tossers udlæg”, mener jeg klart at man prøver at tale uden om, og tilmed på en nedsættende måde.

 12. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Steffen,

  Spændende spørgsmål! Jeg ser dit modspørgsmål om, hvor meget prisen egenlig betyder, som endnu et forsøg på at nedtone de økonomiske interesser der ligger bag dotDK/Afilias budet.

  Af sammme grund er det også svaret på dit spørgsmål.

 13. Steffen Tiedemann Christensen avatar
  Steffen Tiedemann Christensen

  Klaus: Jeg er nødt til at spørge, om du mener det seriøst? At min grund til at foretrække shared registry handler om at nogle andre mennesker end mig skal tjene penge? For det er sgu lidt tyndt…

  Selvfølgelig har dotDK og Afilias økonomiske interesser i at vinde udbuddet. Og selvfølgelig har DIFO, DK Hostmaster og Von Haller økonomiske interesser i at vinde udbuddet. Jeg kan dog love, at hverken eller har indflydelse på, om jeg ønsker at være kunde hos DK Hostmaster eller ej.

 14. […] kommentarerne på Martin Grønbæks to blog posts, Indmeldelse i Danske Domæneregistranter og Valget mellem sole og shared registry. Som jeg ser det, rejser indlæggene og kommentarerne to vigtige […]

 15. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Steffen,

  Jeg syntes det er interessant at du syntes det er “sgu lidt tyndt” at jeg som domæneindehaver bekymrer mig om prisen på det produkt som jeg og mange andre er forbruger af.

  Endnu mere interessant er det at du er med i bestyrelsen for Foreningen af Danske Domæneregistranter, der forventes at tale domæneindehavernes interesser, og tilmed mener at det er “sgu lidt tyndt” når andre påpeger en af de største ulemper ved shared registry, nemlig at forbrugspriserne stiger og tilmed med mulighed for at de stiger ganske væsentligt.

 16. Steffen Tiedemann Christensen avatar
  Steffen Tiedemann Christensen

  Klaus, jeg har ingen speciel viden, om priserne stiger. To pejlepunkter:
  a) Som Guan skriver, kan du få andre Afilias-domæner til $10 hos OpenSRS. Det er under 50 kr.
  b) 45 kr/år er ikke en retvisende pris i øjeblikket, fordi det ikke inluderer registreringsprisen.

  Endnu vigtigere: Prisen er blot ét af mange parametre. Jeg vil eksempelvis hellere betale 70 kr/år for OpenSRS’ serviceniveau end 45 kr/år for DK Hostmasters. Så hvis en eventuel prisstigning er “en af de største ulemper ved shared registry”, så har vi i hvert fald identificeret, hvad vores uenighed bunder i.

  Måske er jeg overhovedet ikke et gement menneske, som manipulerer på vegne af storfinansen? Måske vil jeg bare gerne have muligheden for at betale nogle få kroner mere for et bedre produkt? Måske mener jeg virkeligt, at domænehavernes interesser (og herunder mine egne interesser) handler om mere end den endelige pris på et domæne?

  (Men det siger jeg naturligvis bare i “endnu et forsøg på at nedtone de økonomiske interesser der ligger bag dotDK/Afilias budet”. @dotDK: I har mit kontonummer.)

 17. guan avatar
  guan

  Steffen: Har du rent faktisk sendt dotDK dit kontonummer?

 18. Steffen Tiedemann Christensen avatar
  Steffen Tiedemann Christensen

  Guan: Njah, vi modtager bestikkelse vis Paypal til info@registrant.dk. Så fordeler vi pengene efter hvem, der har mistet mest af sin værdighed i sagens tjeneste 😉

 19. guan avatar
  guan

  Steffen: 2. ??? 3. Profit!!!

  Faktisk har Jacob og jeg en interessekonflikt som jeg fuldstændig har svedt ud: Da vi havde mødet med de to herrer fra Afilias og optog videoen, fik Roland LaPlante lov til at betale for vores øl. Jeg har ikke tænkt så meget over det, men med al balladen om diverse ministres kaffe og smørrebrød til partimøder, er det måske noget folk går op i.

  Jeg retfærdiggør overfor mig selv med at vi gi’r når vi har modtaget IT- og Telestyrelsens endelige beslutning. Én runde hvis dotDK taber, men *to* hvis de vinder. 🙂

 20. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Steffen,

  Der er to rigtigt gode pejlepunkter for prisstigninger, dels det prisniveau der allerede findes ved oprettelse af danske domæner og dels det prisniveau som tages for udenlandske domæner.

  Blandt de udenlandske domæner er “.info” og “.org” som Afilias står for, og hvor priserne er væsentligt højere end de nuværende 45 kr/år for danske domæner, og faktisk også højere end de priser som danske internetudbydere sælger “.dk” domæner til.

  Personligt forventer jeg at prisen for danske domæner med shared registry kommer til at havne på det samme niveau som priserne på de udenlandske domæner. Og så bliver der tale om virkeligt om store prisstigninger i forhold til priserne i dag.

  Der er også andre parameter end priser, helt enig. Men når der er tale om en model som tillader fri overfakturering af domæneindehaverne kan jeg ikke se at det på nogen måde skulle være til domæneindehavernes fordel.

  Og så syntes jeg stadigvæk det er interessant at I som forening en forening, der forventes at tale domæneindehavernes sag, taler for højere priser helt uden nogen form for regulering af disse priser.

  Desuden er jeg ikke det mindste i tvivl om at der findes andre muligheder end shared registry hvis nogle domæneindehavere skulle ønske sig en bedre service end den nuværende. Dette kan også lade sig gøre med en sole registry model hvor det tilmed har den fordel at dem der ikke ønske sådan en service heller ikke kommer til at betale for den.

 21. Guan Yang avatar

  Klaus:

  Jeg læser dit indlæg som havende to hovedpointer: For det første at .org og .info domæner er “væsentligt” højere end 45 kr/år; at de er højere end førsteårs priser for .dk domæner; og samt følgende:

  “Der er også andre parameter end priser, helt enig. Men når der er tale om en model som tillader fri overfakturering af domæneindehaverne kan jeg ikke se at det på nogen måde skulle være til domæneindehavernes fordel.”

  Jeg er lige nu ved at forfatte et blog-indlæg der handler om DKUUG’s argumenter for at støtte DIFO. Det er stadig i kladde fordi jeg har det med at skrive lidt for dårlige blogindlæg hvis jeg bare trykker på knappen med det samme. Men her er en lille bid:

  “Førstegangsregistreringer af .dk-domænenavne, der i øjeblikket kræver at man går gennem en registrator, kan også være rigtig dyre. Speednames tager €75 for 2 år. I rigtig gamle dage, før 2003, brugte jeg ofte Speednames fordi de tilbød .dk-registreringer uden faxmaskine. Jeg er sikker på at Speednames har mange kunder der kan lide deres produkt og er villige til at betale for det.

  “Men som med historien om “I Am Rich”-applikationen til iPhone, betyder eksistensen af et dyrt produkt ikke at folk er tvunget til at købe det.”

  Jeg ser ikke noget stort problem i “fri overfakturering” for netop domænenavne fordi selv kan vælge leverandør og det er ret let at blive registrator, ift. så mange andre markeder. Det er måske et større problem på et marked som fx. det for mobiltelefoni, fordi det er meget dyrt og besværligt at slå sig ned som teleselskab. Men nu vil dotDK helt fjerne gebyrerne for at blive registrator. Der er stadig omkostninger forbundet med det, men hvis priserne bliver helt uigennemskuelige, vil det være meget lettere og billigere at starte en slags “Telmore for domænenavne” der skal skabe gennemskuelige priser, end det var at starte Telmore i sin tid.

  Desuden kan de mere teknisk kyndige bare blive registrator, uden andre kunder en uden andre kunder end sig selv. På samme måde er jeg “forhandler” af domænenavne hos OpenSRS, men forhandler kun til mig selv.

  Jeg har valgt dette eksempel fordi fri konkurrence i telemarkedet kræver portering af telefonnumre, lidt ligesom med domænenavne. Som vi har skrevet i foreningens holdningsoplæg, har mange danskere nu prøvet at portere et mobilnummer. Det er ikke altid en god oplevelse, ofte fordi folk er bundet i deres abonnement i en periode, men jeg har nu gjort det 2 gange uden problemer.

  Foreningen har planer om aktivt at gå ind i debatten om porteringsreglerne for .dk-domæner fordi det er en vigtig forudsætning for den frie konkurrence. Vi har ikke haft en større debat om detaljerne, men personligt vil jeg støtte en model hvor den afgivende registrator slet ikke kan forhindre en overførsel. En tilbageværende risiko er så at registratoren har skrevet sig selv, og ikke kunden, ind i whois som registrant, men denne risiko eksisterer også i DK Hostmaster-regi.

  Jeg kan ikke se noget tegn på at .org og .info domæner i øjeblikket er “væsentligt” dyrere end .dk-domæner. Godt nok tager DanDomain, den største .dk-registrator, 281,25 kr. inkl moms for fornyelse af et .org eller .info-domæne, hvilket svarer til $57 eller ca. $45.6 eksl moms. (Prisen for det første år er den halve.)

  Men populære registratorer som Go Daddy eller joker.com tager hhv. $10 og $12 om året. Ønsker man dansksproget service, tager Peter Larsen hos GratisDNS.dk, som er forhandler for joker.com, 99 kroner inkl moms, eller ca. $16 eksl. moms.

  Bør vi forbyde DanDomain at tage så høje priser? Det mener jeg ikke. Måske ville jeg have en anden holdning hvis de havde et monopol, eller hvis det var meget dyrt at blive registrator.

  Jeg vil gerne vende tilbage til eksemplet med mobiltelefoni: På IT- og Telestyrelsens prisguide på it-borger.dk har jeg indtastet følgende forbrugsmønster: 30 min/dag, 100 sms/uge. Ifølge guiden er det dyreste abonnement TDC MobilTid til 3023 kr. Bør vi forbyde eller regulere TDC’s priser når jeg kan få det samme til 210 kr per måned hos happii-maxii?

  Måske. Men omvendt kan jeg vælge mellem 155 forskellige abonnementer. Hvis der kun var 5 eller 10 valgmuligheder, ville det være mere relevant med regulering. Det er også mere relevant med regulering af fx. priser for udlandsopkald, som de fleste mobilkunder bruger forholdsvis lidt og derfor ikke er så opmærksomme når de køber ind. Jeg kan ikke engang indtaste mit månedlige udlandsforbrug i IT- og Telestyrelsens prisguide.

  (Det er dog helt sikkert relevant at regulere mobilselskabers navne. “happii-maxii”? really?)

  Jeg ser med større bekymring på det faktum at Afilias kan ændre engrosprisen på et .dk-domæne eller gøre noget andet ubehageligt, fordi den enkelte registrant ikke lige så nemt kan skifte udbyder. Man kan godt nok skifte til et andet tld, men det er besværligt og udgør ikke det samme produkt.

  IT- og Telestyrelsen har godt nok meldt ud at de vil holde øje med udviklingen, men omvendt vil de ikke forhåndsregulere fordi der kan være legitime grunde til at hæve prisen. Her vil jeg hæfte mig ved Afilias’ prissætning på .org og .info, som er $6.15 per år (ikke $6.75 som jeg tidligere skrev, se http://opensrs.com/domains/#pricing, men man skal tilføje ICANN’s “skat” på $0.20), og på hvordan de agerer i andre tld’er. Fx. det sindssygt komplicerede bureaukrati de har implemteret for .aero, hvor der kun eksisterer nogle få tusinde domænenavne.

  Hvis dotDK eller Afilias gør noget, herunder fastsætter priser, som den enkelte registrant er fundamentalt utilfreds med, kan man ikke gøre så meget andet end at skifte til et andet tld. Nu har jeg og mange andre gode grunde til at stole på Afilias vil gøre et godt stykke arbejde til en fornuftig pris, men Afilias har da også kritikere. Heldigvis ligger det meste af kritikken flere år tilbage, dengang deres tekniske administration var outsourcet til Tucows. Personligt ville jeg have været meget tilbageholden overfor at støtte dotDK hvis det var baseret på et tilbud fra fx. VeriSign pga. deres blakkede omdømme.

  Domæneloven kræver næsten at .dk-foreningen og den tekniske administration udskiftes samlet; det er efter min mening uheldigt. Men garanten for at .dk-forvalteren opfører sig pænt er dels IT- og Telestyrelsens regulering, dels muligheden for at smide dem på porten om 6 år. Og jeg mener at det er en mere relevant diskussion end om den enkelte registrator opfører sig pænt.

  “Desuden er jeg ikke det mindste i tvivl om at der findes andre muligheder end shared registry hvis nogle domæneindehavere skulle ønske sig en bedre service end den nuværende. Dette kan også lade sig gøre med en sole registry model hvor det tilmed har den fordel at dem der ikke ønske sådan en service heller ikke kommer til at betale for den.”

  Jeg er ikke det mindste i tvivl om at shared registry er den eneste mulighed for at registranter kan få den service han ønsker, om den så er bedre eller dårligere end den nuværende. Det kan netop ikke lade sig gøre i en sole registry model. Hvis en tilstrækkelig stor gruppe registranter ønsker en service der omfatter feature “X”, bliver de nødt til at tigge og bede DIFO/DK Hostmaster om at implementere “X”. (Hvad er “X”? Det kunne være hvad som helst. Lad os sige det er et interface til at foretage whois-ændringer via brevdue.)

  Men der er ingen garanti for at de får deres vilje, fx. DIFO-bestyrelsen beslutter at de bare ikke kan lide “X” fordi det er en objektivt tåbelig idé at foretage domæneændringer via brevdue. Eller hvis de vurderer at der ikke er nok efterspørgsel efter X til at afveje omkostningerne. Under alle omstændigheder vil det tage mange måneder at beslutte og det hele skal i høring.

  I en shared registry-model er der ikke nogen forhindring for at en entreprenant registrator bare at investere i X og se om nogen vil købe den. I en sole registry-model vil det være en politisk beslutning.

 22. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Guan,

  Man kan ganske rigtigt “selv kan vælge leverandør” for ens domæner. Men dels er der en lang dansk tradition for høje priser som helt klart også vil komme til udtryk her. Og dels får internetudbyderne eneret på at videresælge domæner, hvorved de også får eneret på at tage sig godt betalt for dette.

  Det kan godt være at der er nogle teknisk mindede folk der kan sikre sig bedre priser ved selv at blive registratorer. Men dette er ikke en løsning for den gennemsnitlige domæneindehaver og dermed heller ikke en betragtning der er et relevant argumenter omkring sole vs shared registry.

  Jeg kan se vi ikke er enige om hvad “væsentligt dyrere” er. Jeg vil mene at en 50% stigning over de nuværende 45 kr/år er en væsentlig prisstigning. Og ærligt talt tror jeg ikke det bliver så billigt. Ihvertfald ikke på sigt.

  Hvad priser for “.info” og “.org” domænerne angår har jeg kikket på de internetudbydere jeg kender, dvs gratisdns.dk, one.com, surftown.dk og web10.dk. Skulle man tage denne debat videre er vejen frem at undersøge priserne for alle de danske internetudbydere.

  Kan du give nogle reelle eksempler på hvad forskellig services kunne være for domæneindehavere ved shared registry?

  Man kan sige at denne debat også er præget af et politisk aspekt, nemlig om man ønsker centralt styret service som fungerer godt, eller om man som forbruger skal gå på opdagelse i markedet og se om man kan få et ikke alt for ufordelagtigt tilbud. Den centrale velfungerende prisbillige service er klart det letteste for forbrugeren. Specielt når denne service er væsentligt billigere end den pris som forbrugeren skal ud og finde i “det frie marked”.

  En anden ting er at der snakkes meget om forskellige priser i dit indlæg. Jeg kan ikke se mig fri for at se de forventelige prisstigninger nedtonet i din udredning.

 23. Jasper Arildslund avatar
  Jasper Arildslund

  Starter lige med at oplyse om min egen motivation, så ikke det skal ødelægge budskabet. Jeg er selv domæneejer af en 7-8 domæner, fordelt på .dk, .com og .biz – ingen af dem til kommercielt brug. Domænerne er købt/hostet hos GratisDNS, GoDaddy og Alphasite Og så har jeg tidligere arbejdet for en registrar (Ascio).

  Jeg synes at hele diskussionen om registry-model bliver meget sort/hvid. Og jeg synes at prisdiskussionen glemmer, at der ikke er noget, som er gratis. Selvbetjening og kundehåndtering koster penge, uanset om man er registry eller registrar. Og der er kun kunderne til at betale i sidste ende.

  For mig er prisen og retssikkerheden vigtigt. Men jeg synes også at åbenhed – teknisk, såvel som organisatorisk – og international standardisering er vigtigt, med en tro på at det giver den bedste løsning for alle. Jeg synes, at det er fantastisk, at jeg kan være kunde hos DK-Hostmaster, bortset fra at jeg også gerne ville kunne købe domænet hos DK-Hostmaster. Men en ven hader DK-Hostmaster for deres tekniske interface, som gør at han ikke har samme service for .dk-domæner, hos Lunarpages, som han har med hans .info-domæne. Jeg tror på, at de frie markedskræfter nok skal give mig de samme fordele, som jeg har hos DK-Hostmaster i dag. Det synes jeg at både GratisDNS og GoDaddy – på hver deres måde – er glimrende eksempler på.

  Og hvis man nu ikke tror på de frie markedskræfter, så kunne man jo forestille sig en shared-registry-model, hvor administratoren af .dk forpligter sig til også at agere som registrar. Det vil så medføre nogle andre problemer, men det ville imødekomme meget af den kritik, der er fremme lige nu.

 24. Steffen Tiedemann Christensen avatar
  Steffen Tiedemann Christensen

  Lad os også vende tilbage til Von Hallers åbning omkring shared registry hos DIFO/DK Hostmaster. Som jeg læser det oprindelige indlæg, er pointen, at vi med Afilias har 0% chance for påvirke valget mellem sole og shared
  registry. Blandt andet derfor bør vi (igen i min læsning af indlægget) støtte DIFO, som nu *muligvis* er villige til at åbne diskussionen igen *efter* man har vundet udbuddet.

  Jeg ved, at Von Haller har skrevet om dette andetsteds, men jeg ønsker mig lidt mere konret information, fordi jeg ikke personligt er imponeret over DIFOs track record — og fordi jeg gerne vil holde organisationens fødder til ilden allerede inden det endelige valg er truffet.
  – Hvad er chancen for at denne diskussion faktisk kommer op i DIFO-regi efter valget er truffet hos IT- og Telestyrelsen?
  – Hvad er det sandsynlige outcome? 99% til sole og 1% til shared registry? 90/10? 50/50? Selv er jeg pessimist, fordi de fleste organisationer har et bias mod definition, og intet tyder på, at dette er anderledes hos DIFO og DKH.
  – Hvem bliver hørt i denne proces?

  Som fortaler for shared registry kunne man i hvert fald godt ønske sig en afklaring af disse spørgsmål — måske endda fra officielt DIFO-side?

 25. Guan Yang avatar

  “Men dels er der en lang dansk tradition for høje priser som helt klart også vil komme til udtryk her. Og dels får internetudbyderne eneret på at videresælge domæner, hvorved de også får eneret på at tage sig godt betalt for dette.”

  Jeg ved ikke helt hvad du mener med at internetudbyderne får eneret. Henviser du til det faktum at man skal registrere et .dk-domæne gennem en registrator, og at mange registratorer også er internetudbydere?

  Den eneste med eneret indenfor domænenavne bliver registeroperatøren, enten DK Hostmaster eller Afilias. I hvert fald indtil næste udbud om 6 år.

  Jeg vil igen lægge vægt på at der er let adgang til at blive registrator, meget lettere end på andre markeder hvor man kan frygte for høje priser. Selvfølgelig vil en normal domænekunde ikke slå sig med som registrator. Men iværksættere og eksisterende firmaer med den nødvendige kompetence vil gøre det, og det er altså en central (og efter min mening gyldig) del af mit argument; adgangen til at blive registrator er netop en garanti for at man ikke får “fri overfakturering” og at registratorerne ikke bare kan tage hvad de vil.

  En anden vigtig ting er implementering af EPP-protokollen. EPP er de facto standarden for domæneregistreringer og indførelse af EPP vil gøre det billigere for eksisterende udenlandske registratorer at tilbyde .dk-domæner på en fornuftig måde, hvilket igen øger konkurrencen.

  Hvis nu man skulle igennem en “politisk” godkendelse (fx. hvis man skulle retfærdiggøre behovet for en ny registrator), hvis det kostede et meget stort beløb at blive registrator, hvis de tekniske udfordringer var meget større end de er for domænenavne, eller hvis der var andre barrierer for at slå sig ned som registrator, ville min holdning være en anden. Så ville registratorerne have en egentlig eneret og jeg ville være bekymret. Ligesom min holdning måske er en anden for markeder hvor sådanne barrierer er større end på domænemarkedet.

  Så vidt jeg kan se ligger priserne for surftown.dk og web10.dk i samme størrelsesorden som DanDomain og altså i den høje ende (dog stadig ikke DKUUG’s 400 kr), mens GratisDNS ligger mellem udenlandske udbydere og de dyrere danske. Det er efter min mening ikke ret relevant at undersøge hele det danske marked for domænenavne, netop fordi kompetente firmaer og personer nemt kan blive registrator, og fordi udenlandske spillere får nemmere ved at blive .dk-registrator når EPP er implementeret. På samme måde er jeg ikke er harm over at dagligvarer er dyrere i Irma end i Netto fordi der er nem adgang til at stifte et supermarked i Danmark.

  Det er relevant at spekulere over de lavest mulige priser for .dk-domæner, eller den laveste pris du kan opnå for samme produkt som DK-Hostmaster tilbyder nu. Den vigtigste drivkraft bag disse priser er dels engrosprisen fra registeret (se i øvrigt http://www.dotdkregistry.org/da/node/197) og dels graden af konkurrence på markedet. At nogen ude i byen tager alt for høje priser, betyder vel bare at de leverer et bedre produkt, eller at de ikke har nogen kunder.

  “Jeg kan se vi ikke er enige om hvad “væsentligt dyrere” er. Jeg vil mene at en 50% stigning over de nuværende 45 kr/år er en væsentlig prisstigning. Og ærligt talt tror jeg ikke det bliver så billigt. Ihvertfald ikke på sigt.”

  Jeg er villig til at acceptere en detailpris på 67,50 kr/år for den ekstra fleksibilitet der kommer i en shared registry model. Jeg er også villig til at betale 100 kr/år, hvilket er omkring min øvre grænse. Jeg er ikke villig til at betale de 400 kr/år som DKUUG forestiller sig kunne være niveauet.

  Personligt forventer jeg at bruge OpenSRS til .dk-domænenavne og så betale det samme som jeg lige nu gør for .og, eller lidt under $10 per domæneår, for fornyelser. Det kan du fortolke som en prisstigning på ca 36% (eller 13 kr) ved sammenligning af priser eksl moms, men stadig ikke mange kroner og ører for de under 100 domænenavne jeg ejer. (Hvis man virkelig ejer titusinder af domænenavne, burde man måske overveje at være registrator.)

  Til gengæld ser jeg frem til et prisfald ca 31% (eller 22 kr) for første års registrering ift de 71,20 kr + moms jeg lige nu giver hos GratisDNS. I kroner og ører er det lige før prisen er den samme de første 2 år.

  Jeg mener netop at det især på sigt bliver så billigt eftersom registeret kommer på gængse standarder (EPP), så udenlandske registratorer nemmere kan integrere sig på mod .dk, og der bliver lettere adgang til at blive registrator.

  Der *er* en garant mod fri overfakturering, og det er muligheden for at skifte registrator og for at der kan komme nye registratorer.

  “Kan du give nogle reelle eksempler på hvad forskellig services kunne være for domæneindehavere ved shared registry?”

  Det vil jeg gerne, men principielt synes jeg ikke nogen skal sidde og gøre sig til smagsdommere over om forskellige services er “reelle”. Folk bør kunne få det produkt de vil have hvis de kan overtale nogen til at udvikle det og er villige til at betale for det.

  Her er nogle eksempler fra andre tld’er med henvisninger til de registratorer der udbyder dem:

  – Reseller-modeller med gode API’er, kan også fortolkes som hosted registratorløsning (OpenSRS, SRSplus)
  – Udvidet overvågning og beskyttelse af domænenavne og varemærker (MarkMonitor, DBMS VeriSign)
  – Særligt billige domænenavne med skrabet service (mange udbydere)
  – Samlet styring af domænenavne over rigtig mange tld’er (Speednames/Ascio)

  Endelig er der alle de individuelle forskelle mellem registratorer der ikke kan beskrives som ekstra “services”. Fx. foretrækker jeg OpenSRS’s web-interface fremfor GratisDNS. Jeg synes til gengæld GratisDNS sender lige lovlig mange emails i forbindelse med en registrering.

  Jeg har også mange klager over DK Hostmasters procedurer og deres hjemmeside, mens andre er meget godt tilfredse med deres site og kundeservice. I en shared registry-model behøver man ikke at behage alle.

  “Jeg kan ikke se mig fri for at se de forventelige prisstigninger nedtonet i din udredning.”

  Det er min holdning at detailpriser og regulering af detailpriser ikke er det mest bekymrende aspekt ved et shared registry-system; det er snarere engrosprisen og niveuaet af konkurrence. Jeg synes selv at jeg har forklaret baggrunden for den holdning og samtidig indgået i en rimelig seriøs diskussion om de fremtidige priser for .dk-domæner; det er en diskussion jeg gerne fortsætter her og i andre fora. Hvis det er at “nedtone” spørgsmålet om mulige prisstigninger, tja, så ved jeg ikke hvad jeg skal gøre. Holde op med at skrive om det?

  Alt dette er i øvrigt kun udtryk for min egen holdning, og at denne holdning varierer fra person til person. Det er netop et argument for konkurrence og reelle alternativer.

  Foreningens officielle holdninger er stadig indholdet af http://registrant.dk/registrant_holdning.pdf

 26. Guan Yang avatar

  Jasper: Det har også undret mig lidt at DK Hostmaster ikke selv tilbyder direkte registreringer, nu når man taler så varmt for modellen med en enkelt leverandør. Deres FAQ henviser vist til at vil være unfair overfor registratorerne, men ifølge deres logik er det jo fair overfor registranterne.

  Jeg vil opfordre dig til at se lidt på Nominets shared registry-model. Nominet er det firma der forvalter .uk. Du kan godt registrere .uk-domæner direkte hos Nominet, men skal betale £80 for 2 år for det. Hvis du melder dig ind i Nominet, i øvrigt til et ret heftigt kontingent, falder prisen til £5 for 2 år.

  Nominet tilbyder både EPP, web-interface, og deres legacy interface med det fede navn “The Automaton”.

  Medlemskab af Nominet giver yderligere adgang til at søge om at blive registrator, så man kan registrere på andres vegne. Ændringer kommunikeres normalt gennem registratoren og ikke direkte til Nominet. Prisen er stadig £5.

 27. Jasper Arildslund avatar
  Jasper Arildslund

  Ved godt at det er et sidespor, men husker ikke Nominet som et godt eksempel på at være registry. Alt for mange specielle regler, som også afspejlede sig i deres EPP-implementering.

 28. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Guan,

  Med “eneret” menes der at alle handler omkring domænerne går gennem internetudbyderne, altså jævnfør definitionen for shared registry.

  Snakken om “eneret” udspringer af debatten her, http://ing.dk/artikel/89755, hvor nogen fra registrant.dk indrog monopoler i debatten, herunder at DIFO har et monopol. Nuvel, det får dotDK/Afilias også når/hvis de overtager administrationen.

  Internetudbydernes stilling kan også betragtes som et monopol idet domæneindehaverne skal handle igennem dem, hvorved internetudbyderne selv kan fastsætte deres fortjeneste, hvilket giver “fri overfakturering”. Så med “shared registry” er der faktisk to monopoler i stedet for et! Og som tidligere nævnt giver jeg ikke noget for at man selv kan blive registrator, da det ikke er en mulighed for den almindelige forbruger.

  Priserne på det danske marked er yderst relevante at undersøge, netop fordi domæneindehaverne her handler under danske handelsbetingelser og med dansk service, hvad mange vil foretrække. I den forbindelse er det høje danske prisniveau relevant, netop fordi konsekvenserne af shared registry bliver meget mere tydelige på det danske marked, end det vil være i en udenlandsk discountbutik.

  Hvad priser angår har jeg en anden grænse end du har. Jeg mener ikke at der skal betales mere end de nuværende 45 kr/år for en service der tilsvarer den nuværende.

  Hvad dine service forslag angår lader de nærmere at være knyttet til EPP. Sagt med andre ord kan det samme opnås ved at DK-Hostmaster skifter til EPP, hvorved argumenterne ikke er relevante for sole/shared registry diskusionen.

 29. Steffen Tiedemann Christensen avatar
  Steffen Tiedemann Christensen

  Klaus,

  Jeg er lidt i tvivl om nogle af pointerne i dit seneste indlæg, selvom jeg sagtens kan se punkter, hvor vi også er enige.

  “Så med “shared registry” er der faktisk to monopoler i stedet for et!”
  Den skal jeg lige have forklaret. Ja, diskussionen handler om, hvem der skal have monopol på registret. Det kan ikke undgås. Lige nu har DK Hostermaster også monopol på formidlingen af domænerne; det vil Afilias ikke have. Efter din definition er alt monopoler: Folk, der handler med tomater, har monopol på at handle med tomater. Men det er nok en lidt bred forståelse.

  “Priserne på det danske marked er yderst relevante at undersøge, netop fordi domæneindehaverne her handler under danske handelsbetingelser og med dansk service, hvad mange vil foretrække.”
  Jep, det er klart at danske priser er vigtige, men der er vigtige ting at holde sig for øje:
  – De udenlandske “discountbutikker” vil presse prisen hos danske registratorer. Udbud og efterspørgsel.
  – En række af de udenlandske registratorer, som Guan og jeg har nævnt tilbyder domæne-registrerings-API’er, som allerede er i brug af danske registratorer. Med EPP bliver det let for disse udbydere også at tilbyde danske domæner, hvilket sænker omkostningerne ved at være dansk domæneudbyder. Det vil ikke længere være nødvendigt at operere et seperat hack-system mod DK Hostmaster’s mailserver, som ikke giver statusmeldinger tilbage ved registreringer. I stedet kan udbyderne bruge den samme kode, som fungerer til registrering af .com, .net, .org, .info, osv.

  “Hvad priser angår har jeg en anden grænse end du har. Jeg mener ikke at der skal betales mere end de nuværende 45 kr/år for en service der tilsvarer den nuværende.”
  Enig. Vores argument er at en shared registry-model (eller muligvis et DK Hostmaster i en bedre inkarnation) vil levere en service, der *overgår* den nuværende.

  “Hvad dine service forslag angår lader de nærmere at være knyttet til EPP. Sagt med andre ord kan det samme opnås ved at DK-Hostmaster skifter til EPP, hvorved argumenterne ikke er relevante for sole/shared registry diskusionen.”
  Det er endnu et hvis. Hvad nu hvis DIFO/DK Hostmaster leverer EPP, åbner for diskussion af shared registry, forpligter sig til fuldautomatisk og realtidsbehandling af ordrer og så videre? Det ville helt sikkert ændre min skråsikkerhed, hvis man sendte sådanne signaler. Men som du sikkert kunne læse i mit forrige indlæg, er jeg meget skeptisk over udmeldinger — netop fordi der efter udbudsprocessen går endnu en årrække, inden DIFO igen bliver presset af mulighed for at miste sin position.

 30. Klaus Elmquist Nielsen avatar
  Klaus Elmquist Nielsen

  Steffen,

  “Den skal jeg lige have forklaret. […] Efter din definition er alt monopoler: Folk, der handler med tomater, har monopol på at handle med tomater. Men det er nok en lidt bred forståelse.”

  Man kan sige at det andet monopol er bredere end det første, og “eneret” dækker bedre her. Men nu brugte jeg “monopol” for at gøre mit argument mere tydeligt. Faktum er at en domæneindehaver ikke kan slippe uden om internetudbyderens frie overfakturering. Dermed er der tale om et tvunget og fordyrende ekstra forhandlerled.

  Det ville i dagligvarebranchen svare til at fødevarebutikkerne blev tvunget til at købe hos byens fødevarelokale lager og at dette lager frit kunne overfakturer fødevarebutikkerne. Med disse tiders stigende fødevarepriser er det indlysende at en sådan model ikke ville holde over for den brede befolkning.

  Lige netop det samme gør sig gældende for “.dk” domæner. Hvis den brede befolkning, dvs alle de privatpersoner der har domæner eller påtænker at købe et, skulle vælge mellem DIFO/DK-Hostmaster og dotDK/Afilias, ville en stor del af dem vælge DIFO/DK-Hostmaster af den simple grund at det er det bedste tilbud til dem, både hvad pris og service angår.

  Hvilket vedrører et andet vigtigt punkt i debatten her, nemlig at dotDK/Afilias ikke har meldt offentligt ud at domæneindehaverne må forvente væsentlige prisstigninger, selv om dette er uundgåeligt ved en shared registry model, i hvertfald på det danske marked. Det ville som ikke forbavse mig om IT og Telestyrelsen heller ikke er klar over disse prisstigninger.

  Det er ikke det samme som at DIFO/DK-Hostmaster ikke kan forbedres, og her er EPP er klart et område som ville forbedre administratorens service til internetudbyderne. Men en implementering af EPP i et sole registry burde ikke betyde væsentlige prisstigninger for domæneindehaverne, hvad der vil være resultatet når dotDK/Afilias overtager administrationen.

  “De udenlandske discountbutikker vil presse prisen hos danske registratorer. Udbud og efterspørgsel.”

  Det tror jeg ikke på af den simple årsag at det er forskellige markeder.

  “Enig. Vores argument er at en shared registry-model (eller muligvis et DK Hostmaster i en bedre inkarnation) vil levere en service, der *overgår* den nuværende.”

  Jeg talte om pris og tilfredshed med den nuværende service. Du mener tilsyneladende at der med fri overfakturering vil følge bedre service, hvilket absolut ikke behøver at være tilfældet.

  “Det er endnu et hvis. Hvad nu hvis DIFO/DK Hostmaster leverer EPP, åbner for diskussion af shared registry, forpligter sig til fuldautomatisk og realtidsbehandling af ordrer og så videre? Det ville helt sikkert ændre min skråsikkerhed, hvis man sendte sådanne signaler.”

  Der stod slet ikke “hvis” i den citerede tekst!

  Jeg taler udelukkende om at EPP hos DK-Hostmaster vil muliggøre de services I taler så varmt vil opstå under shared registry. Selv betaling via internetudbyderen kan allerede ske i det nuværende system, da der er en separat betaler identitet i whois.

  Det eneste der ikke kan lade sig gøre i en sole registry model er tvungen fri overfakturering af de følgende års periodegebyr. Min opfattelse er at den tvungne fri overfakturering er et kardinalpunkt for dotDK/Afilias og hele dialogen omkring shared registry. Og at man derfor ikke er interesseret i en sole registry model hos dotDK/Afilias.

  “Men som du sikkert kunne læse i mit forrige indlæg, er jeg meget skeptisk over udmeldinger netop fordi der efter udbudsprocessen går endnu en årrække, inden DIFO igen bliver presset af mulighed for at miste sin position.”

  Er der nogen grund til at forvente at dotDK/Afilias vil handle, endsige handler, anderledes?

  For eksempel har dotDK/Afilias og deres supportere slået på manglende åbenhed hos DIFO/DK-Hostmaster. Samtidig har dotDK/Afilias stort set intet kommunikeret til offentligheden om hvad de havde tænkt sig, i den periode hvor de skulle samle opbakning fra det danske internetsamfund. DotDK/Afilias projektet handler om internetudbydernes behov, ikke om domeindehavernes behov. Det er vigtigt at holde sig for øje.

 31. Steffen Tiedemann Christensen avatar
  Steffen Tiedemann Christensen

  Nå, jeg vil melde mig endeligt ud af diskussionen på disse sider — alene af den grund at Klaus, Guan og jeg næppe har meget at tilføje. Jeg bliver dog nødt til at påpege nogle huller i Klaus’ argumenter for de er vigtige for at forstå min position…

  “Det ville i dagligvarebranchen svare til at fødevarebutikkerne blev tvunget til at købe hos byens fødevarelokale lager og at dette lager frit kunne overfakturer fødevarebutikkerne.”
  Den sammenligning holder slet, slet, slet ikke. Især fordi det faktisk er sådan det sker i dag: Mærsk Mc-Kinney Møller gror ikke Føtex’ tomater hjemme i sin baghave. Han køber dem fra producenter, og han overfakturerer helt “frit”, når han sælger dem gennem Dansk Supermarked. Med fri prisdannelse er der altså tale om prisdannelse på et frit marked.

  “Det [udenlandske discountbutikker vil presse prisen hos danske registratorer] tror jeg ikke på af den simple årsag at det er forskellige markeder.”
  Det er det samme som at sige, at Jubii-søgning virker på et andet marked end Google-søgning. Det er ganske enkelt forkert.

  “Er der nogen grund til at forvente at dotDK/Afilias vil handle, endsige handler, anderledes?”
  Næ, med den måde, udbudsprocessen fungerer på er der ingen grund til at tro det. Blot foretrækker jeg langt status quo hos Afilias end hos DK Hostmaster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *