Åbenhed hos Afilias og dotDK

Den kritik, der har været af DIFO’s og DK-Hostmaster A/S’ hidtidige administration af .dk domænet har blandet gået ud på, at administrationen har været præget af manglende åbenhed.

Manglende åbenhed, dels i den forstand at det har været svært for nye foreninger og organisationer at blive medlem af DIFO, dels at der har været manglende transparens omkring beslutningerne i DIFO og DK-Hostmaster. Kritikken, som har været hørt forskellige steder – blandt andet på danske domæneregistranters blogs og i forbindelse med et klummeindlæg fra Lars Jensen på Ingeniørens blog – går således i denne sammenhæng på den måde, som DIFO og DK-Hostmaster har været ledet på (governance).

Som jeg har nævnt i mit tidligere blog indlæg er jeg aldeles partisk i denne sag, da jeg er medlem af bestyrelsen i DIFO og DK-Hostmaster A/S, og da jeg endvidere er en af de ældste bestyrelsesmedlemmer. Jeg støtter således fortsat DIFO og DK-Hostmaster som administratorer af .dk domænet. Og det præger mit indlæg præg, så er du advaret, kære læser!

På trods af min partiskhed mener jeg, at det yderst relevant at se på, om særligt DIFO’s governance kan gøres bedre, herunder om der har været forhold, der burde have været håndteret anderledes (idet jeg jo håber på, at DIFO fortsætter administrationen). Samtidig er det naturligvis lige så vigtigt at undersøge, hvorvidt den governance, der stilles i udsigt fra de mulige nye administratorer Afilias og dotDK er og må forventes at blive meget bedre.

På DIFO’s hjemmeside fremgår ganske tydeligt, hvad det regelmæssige grundlag for DIFO’s rolle i .dk administrationen er og har været i de år, der er gået siden etableringen i 1999. Det fremgår, hvilke brancheorganisationer, foreninger eller institutioner, der på nuværende tidspunkt er medlem af DIFO, hvem der sidder i bestyrelsen, DIFO’s årsrapporter er tilgængelige, samt DIFO’s vedtægter og disses historik.

Tilsvarende oplysninger om DK-Hostmaster findes på DK-Hostmaster’s hjemmeside.

Endelig findes på DIFO’s hjemmeside adgang til det fulde tilbud, der den 31. marts 2008 blev givet på den fremtidige administration af .dk domænet.

Et af de forhold, DIFO har været kritiseret for er, at man i DIFO valgte ikke at acceptere en ansøgning om optagelse af DKUUG, da denne forening søgte om optagelse for nogle år siden. Personligt var jeg uenig i dette afslag, men jeg bøjede mig naturligvis for flertallet i foreningen. Efterfølgende tror jeg også, at DIFO har erkendt, at dette ikke var den rigtige beslutning. Se herom side 20 i DIFO’s tilbud af den 31. marts 2008. Denne beslutning må det forventes, at DIFO ændrer. Men mere herom senere.

Herudover var der så vidt jeg kan huske, også i DIFO’s tidlige år en situation eller to, hvor DIFO valgte ikke at acceptere et eller to nye medlemmer, hvoraf det ene medlem vist nok var en udløber af eller en erstatning til daværende hedengange Forening af Internetleverandører (FIL), der var under stiftelse med Basse Bergqvist som primus motor. Jeg tror, at alle DIFO kritikkere idag ville være enige i dette afslag, som også var helt i overenstemmelse med DIFOs vedtægter

Så vidt jeg erindrer, er der ikke i de senere år kommet ansøgninger fra nyetablerede foreninger, som enten er blevet accepteret eller afslået. Der er således ikke før i forbindelse med det nyligt overståede udbud blevet etableret enten registrator- eller registrantforeninger, der har søgt om optagelse. Man kan så spørge sig selv om, hvorfor dette ikke er sket, når nu de to nye foreninger udtrykker et stort behov for, at sådanne foreninger og de interesser, som de varetager, bliver repræsenteret i forbindelse med den fremtidige administration af .dk domænet.

Jeg er i øvrigt helt enig i, at det er en overordentligt god ide, at der etableres – således som det nu er sket – foreninger, hvor der særligt tages udgangspunkt i registrator- og registrantinteresserne. Det svarer lidt til, da Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) og Open Source Leverandørforeningen (OSL) i sin tid blev stiftet.

Man kunne sige – og det blev også fremført af de etablerede foreninger på det tidspunkt – at både FDIH og OSL blev sat i verden til at varetage nogle interesser, som allerede blev varetaget af de etablerede spillere blandt foreningerne på det pågældende tidspunkt. Der var jo i sin tid andre foreninger og organisationer, der mente, at de repræsenterede e-handlende, ligesom der var etableret it-organisationer, der mente, at de repræsenterede de virksomheder, der beskæftigede sig med open source.

Jeg var med til at stifte både FDIH og OSL og gjorde det ud fra den overbevisning, at det var muligt, at de medlemmer, som vi skulle have i FDIH og OSL, også var organiseret i andre sammenhænge og i andre organisationer, men at der i høj grad var behov for organisationer, der med klar og tydelig stemme talte de interesser, de pågældende medlemmer havde specifikt indenfor e-handel og open source.

Af helt samme grunde synes jeg, at det er en god ide med en registrator- og en registrantforening. Jeg synes også, at det vil være en god ide, hvis begge disse foreninger søgte om optagelse i DIFO. Dette er vel nok ikke særligt sandsynligt, at de vil gøre, på grund af de politiske beslutninger om medlemskab, som de to foreninger ser ud til at tage, men i princippet burde det jo ikke være umuligt.

Når man kigger på alle andre forhold af DIFO’s virke, mener jeg, at DIFO i al væsentlighed lever op til best practice indenfor governance for en forening. Årsrapporterne publiceres med meget omfattende noter, selvom årsrapporterne for foreninger ikke nødvendigvis efter lovgivningen skal offentliggøres. Der er løbende afholdt forskellige høringer, hvor det bredere internetsamfund er blevet bedt om at komme med input til nye regler og politik på området for administration af .dk domænet.

Så vidt jeg kan se, er stort set alle væsentlige forslag og indsigelser, som er bragt på banen af deltagere i disse høringer blevet ordentligt og anstændigt behandlet og i mange tilfælde implementeret i DIFO’s regler og regelsæt.

Også på dette område synes jeg, at det er temmelig påfaldende, at kritikken mod DIFO om manglende deltagelse af det danske internetsamfund i beslutningsprocessen i DIFO først bringes på banen nu. Så vidt jeg kan se, er der ingen eller i hvert fald meget få af dem, som nu bringer denne kritik på banen, som har gjort sig noget som helst besvær med at deltage i nogle af de pågældende høringer, endsige overhovedet ytre enten offentligt eller ved e-mails til DK-Hostmaster eller i anden kommunikation, at man var utilfreds med governance formen tidligere, eller blot at man havde nogle forslag til DIFO om, hvordan man skulle formulere sine regler.

Der har ganske enkelt ikke være nogen særlige henvendelser herom før i forbindelse med udbuddet og sådan set først efter, at det er blevet kendt, at Afilias og dotDK havder vundet første runde her.

Når jeg så har kigget lidt på, hvorledes DIFO’s governance foregår, så lad os rette blikket på, hvorledes samme forhold behandles og foregår hos Afilias og dotDK. Dette kunne være yderst relevant. Med DIFO ved man trods alt, hvad man har og i vist omfang, hvad man får. Hvis man vælger Afilias og dotDK må man vel være endnu sikrere på, at det man får, er væsentligt bedre end det, man har.

En af de første ting, der slog mig, da jeg første gang besøgte dotDK’s hjemmeside var, at jeg ingen steder kunne finde en kopi af dotDK’s og Afilias’ tilbud i forbindelse med udbuddet. Dette vil være overordentligt relevant, idet man her præcist kan se, hvad det er, at dotDK og Afilias har tilbudt i relation til den fremtidige domæneregistrering til IT- og Telestyrelsen, og som disse to organisationer således vil være forpligtiget til at opfylde.

Ingen steder kan man finde oplysninger om tilbuddets indhold på nær i de i hvert fald juridisk uforpligtigende oplysninger, der er givet som led i det generelle pressemateriale og hjemmesidens FAQ.

Det næste jeg til min store overraskelse kan konstatere på dotDK’s hjemmeside er, at dotDK sådan set slet ikke eksisterer i dag. Så vidt jeg kan læse ud af hjemmesiden, er dotDK en ”dansk non-profit organisation, der nu officielt bliver stiftet”. Det vil sige, at foreningen slet ikke er stiftet på nuværende tidspunkt, og at den således slet ikke eksisterer på nuværende tidspunkt!

De fire grundlæggere er således ikke grundlæggere af noget, der eksisterer, men blot forventede grundlæggere af noget ude i fremtiden. Det kan måske opfattes som ordkløveri fra min side. Det mener jeg imidlertid ikke, at det er. Når foreningen ikke er stiftet, og når man således slet ikke kan se, hvilke vedtægter foreningen opererer under, (sætning ikke gjort færdig), så er der ingen, der kan vide sig sikre på, hvad de støtter op omkring.

I FAQ’en på dotDKs hjemmeside fremgår det, at dotDK er en dansk forening, som repræsenterer en bred kreds af danske internetbrugere. Der nævnes en bestyrelse sammensat af 13 medlemmer fra de primære segmenter i det danske internetfællesskab. Der står ikke, hvem disse medlemmer er, angiveligt fordi de ikke er udpeget på nuværende tidspunkt, fordi foreningen slet ikke eksisterer på nuværende tidspunkt.

Det er også anført, at bestyrelsen (her må vel menes for foreningen dotDK) ”kontrollerer” det af foreningen dotDK 100% procent ejede datterselskab dotDK ApS.

Hvis du søger på BIQ databasen eller på www.cvr.dk er der ikke nogen selskaber, der i dag er etableret, der skulle hedde dotDK ApS. Der findes et I/S oppe i Aalborg, der hedder dotDK I/S. Så det vil sikkert heller ikke være muligt for noget fremtidigt anpartsselskab at blive etableret under dette navn.

Igen kan det synes som flueknepperi at gå op i disse ting. Det mener jeg imidlertid heller ikke her, at det er. Faktum er, at når der ikke foreligger en etableret forening, og der ikke foreligger et etableret anpartsselskab, så der er ingen af dem, der udtrykker støtte for Afilias og dotDK set-up’et, der kan have nogen som helst form for bare tilnærmelsesvis sikkerhed for, at dette set-up kommer til at agere og forestå administrationen på den måde, der fremgår af FAQ’en.

Der findes ikke nogen vedtægter hverken fra foreningen eller anpartsselskabet, hvor man kan se hvorledes, at de to foreninger er stiftede, hvorledes de ejes, og hvorledes de skal drives i fremtiden. Der er ingen, der har forpligtiget sig i nogen som helst sammenhæng i den relation.

Hvis man tror så meget på åbenhed, så vil det være naturligt at bede om fuld åbenhed i relation til de dokumenter, der på nuværende tidspunkt må foreligge i forbindelse med etableringen af det samarbejde, som de fire grundlæggere må have indgået i forbindelse med deres samarbejde med Afilias om etablering af dotDK. Hvor ligger kopier af de mødereferater, der måtte have været i den forbindelse? Hvor ligger der kopi af de aftaler, der måtte være indgået i den forbindelse?

Det vil også i den forbindelse være yderst relevant at se de præcise vilkår, der skal gælde mellem Afilias og dotDK ApS/dotDK foreningen i relation til den fremtidige drift af .dk domænet. Hvor kan vi se en kopi af den samarbejdsaftale, der må være indgået i den forbindelse? Hvem bestemmer i realiteten hvad? Hvorledes fastsættes priser?

Det er således muligt, at man kan stille spørgsmålstegn ved den måde, hvorledes DIFO er blevet ledet på og vil blive ledet på i fremtiden. Dette er fuldstændigt legitimt. Jeg mener imidlertid ikke, at dette kan gøres, når man samtidig accepterer, at der overhovedet ikke forefindes nogen som helst form for mere dybdegående oplysninger om, hvorledes governance vil foregå fremover i Afilias og dotDK regi, herunder særligt nogen oplysninger om alle de forhold, der må have været aftalt og afholdt møder om på nuværende tidspunkt. Hvordan kan man være så forhippet på at kritisere DIFO’s governance, når man fuldstændig vender det blinde øje til, at man er helt på herrens mark i relation til Afilias og dotDK?

Det er klart, at de fire grundlæggere i et vist omfang sætter deres gode ry og rygte på spil ved at optræde i den sammenhæng. Men jeg er sikker på, at selv Nikolaj Nyholm ikke vil stå personligt på mål for, at alle de forhold, der loves i relation til fremtidig governance og andre ting relateret til fremtidig administration af .dk domænet nævnt på dotDK’s hjemmeside også rent faktisk vil blive opfyldt. Jeg ved ikke, hvorledes de andre grundlæggere måtte forholde sig i den sammenhæng. Jeg kender dem ikke nærmere eller har ikke konkret kendskab til dem, der gør, at jeg ved, om de eventuelt står inde for disse oplysninger, og om dette i så fald bør tilllægges en speciel vægt.

Lad mig slutte dette lange indlæg med igen at gentage, at jeg er yderst partisk i denne sag. Jeg mener imidlertid selv, at en upartisk iagttager må stille væsentlige spørgsmålstegn ved troværdigheden af de udfald, der kommer mod DIFO’s governance model og åbenhed, med mindre, at de samtidig følges af en yderst kritisk gennemgang af samme aspekter af Afilias’ og dotDK’s forhold.

Technorati Tags:
, ,

 1. Thomas Madsen-Mygdal avatar

  Tror at jeg er en af dem du mønter din kritik på. Jeg må skuffe dig med at jeg er helt enig i din observation i at dotDK indtil videre på ingen måde kan siges at have levet op til et minimum af åbenhed.

  Men hvad jeg bliver ved med at fæstne mig ved og glædes over er den energi hele processen har skabt – åben konkurrence er godt.

  Jeg drømmer om en ægte direkte demokratisk forankret forening der står med ansvaret for at drive .dk-domainet der bringer den samlede danske internetverden sammen (ikke kun nogle erhvervsorganisationer og forbrugerrådet) og vælger det mest effektive drifts-selskab til at køre “produktionen”.

  At DIFO skulle repræsentere best practise på governance er langt fra min oplevelse – der er en grund til at store dele af den danske internetverden (herunder it&telestyrelsen) opfatter DIFO/hostmaster som arrogante og ude af takt med domaine ejernes behov.
  Med mærkelige ineffektive rutiner der er unikke indenfor domaine verdenen, en hjemmeside der på ingen måde er best practise, med en drifts-organisation dk-hostmaster der er så dårligt ledet at man har tabt udbudet, med en bestyrelse der ikke har forstået signalerne på hvad der skulle til for at vinde udbudet og har taget for givet at man ville vinde.

  DIFO’s åbenhed ligger på et meget lille sted – f.eks. er omkring 50%’s af omkostningerne hos dk-hostmaster posteret under en diverse post. Efter hvad rygterne siger skulle den indeholde mange sjove ting – blandt andet en imponerende husleje/rengørings post på over 2 millioner kr. for en organisation med 22-23 medarbejde, hvilket selv en islandsk bank ville kunne gøre dyrere pr. kontorplads!.
  DIFO/DK-hostmaster lugter langt væk af at det er et område der ikke har haft stor fokus for nogle af de involverede parter og har været ineffektivt ledet.

  Det er nemt at pege fingre af dotDK der endnu mangler at bevise at de repræsenterer én bedre demokratisk forankring end DIFO – men DIFO/dk-hostmaster organisation/bestyrelse ville være bedre tjent med at erkende at det er lykkedes udfra en klar magtposition at tabe et udbud qua ens adfærd – og bruge energien på at forklare os alle hvad man har tænkt sig at gøre anderledes i fremtiden for at genvinde internetverdens og IT&Telestyrelsens tillid – i det exceptionelle tilfælde at IT& Telestyrelsen ikke vil acceptere dotDK’s støtte fra det danske internetmiljø og domaine-ejere. (her virker det igen selvfedt at man åbenlyst ikke tror at dotDK vil få godkendt deres støtte – ligesom man på ingen måde kunne forstille at it&st ville vælge nogen andre i udbud’et).
  At DIFO’s formand fører en mediekrig giver næppe flere venner i IT & Telestyrelsen.

  Man kunne f.eks. starte med at leje 400 kvm. i København NV/København S til 250.000 kr. om året og vise en smule respekt for hvad en million danske domaine ejeres penge bliver brugt på.

 2. guan avatar
  guan

  Historien om DKUUG er ret chokerende. Jeg havde ikke lige nærlæst den del af tilbuddet. Der står:

  “For det andet er der på DIFO’s generalforsamling truffet beslutning om, at en organisation, der advokerer for anvendelse af en særlig type software, ikke kan optages som medlem. Baggrunden herfor var, at interesse for benyttelse af en type software (i den konkrete sag open source-software) ikke kan antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  Jeg ved ikke om det henviser til DKUUG eller en anden ansøger.

  For det første er argumentet yderst tvivlsomt, ikke mindst fordi domænenavnssystemet næsten udelukkende er baseret på open source software.

  For det andet er “en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne” et interessant kriterie for medlemskab af DIFO. Lad os prøve dette engang:

  “Drift af et hotel eller en restaurant kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  “Advokatvirksomhed kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  “At være forbruger kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  “At drive IT-virksomhed kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  “At arbejde med IT kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  “At drive en generel erhvervsvirksomhed kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  “At drive en finansiel virksomhed kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  “At drive en internetbutik kan ikke antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

  … og så sammenlign med:

  “interesse for benyttelse af en type software (i den konkrete sag open source-software) ikke kan antages at give sig udtryk i en særlig interesse for benyttelsen af domænenavne.”

 3. guan avatar
  guan

  “Man kan så spørge sig selv om, hvorfor dette ikke er sket, når nu de to nye foreninger udtrykker et stort behov for, at sådanne foreninger og de interesser, som de varetager, bliver repræsenteret i forbindelse med den fremtidige administration af .dk domænet.”

  Det er ikke sket fordi en beslutning om at stifte en forening må være baseret på en cost-benefit betragtelse: Er der en mulighed for at skabe forandring, og hvad er omkostningerne ved det?

  Uden et .dk-udbud og uden mulighed for medlemskab i DIFO ville det være et ret tvivlsomt initiativ bare at sidde og lege protestbevægelse.

 4. Poul-Henning Kamp avatar
  Poul-Henning Kamp

  Martin,

  En kommentar og tre spørgsmål fra hoften:

  Mangel på ansøgninger er intet bevis på manglende interesse, da DKUUG var blevet afvist ved døren havde man samtidig sat bommen temmelig højt for andre ansøgere.

  Hvad skal DIFO og DK-Hostmaster bruge den opsparede formue på, hvis de hhv. vinder og taber udbudet ?

  Overvejede DIFO/DK-Hostmaster overhovedet at spørge offentligheden om input inden man sendte sit bud på opgaven ? (Hvis ikke, hvorfor ikke ?)

  Hvilket konkret bevis har vi på at DIFO’s tidligere meget egenrådige bestyrelse (du nævner ikke .com.dk sagen ?) har fattet det med åbenhed ?

  Poul-Henning

 5. Webgubby avatar
  Webgubby

  Endnu mere “flueknepperi”
  Jeg kan huske at at man oplyser i et debatindlæg, at dotDK skal være 100% danskejet.

  Men jeg kan også huske at have læst en artikel, hvor det bliver fortalt at to af bestyrelsesposterne i dotDK, er forbeholdt Afilias(Var det artiklen i den trykte version af Computerworld?).

  Afilias er et udenlandsk firma.

  Er der en eller anden matematiker som er i stand til at fortælle mig, hvordan 11 ud af 13 bliver 100%?

  Så begynder det at bekymre mig, når de lover 100% oppetid for deres servere.

 6. […] for kommentarerne til mit seneste indlæg om Åbenhed hos dotDK og Afilias, som jeg vil prøve at svare på i det […]

 7. Nikolaj Nyholm avatar

  Martin,

  Hvad er egentlig meningen med den overflod af angreb som I kommer med? Tror du vi har gjort det her for at være onde mod DIFO?
  Som jeg har kommenteret til dig privat ville jeg aldrig have deltaget i dotDK hvis jeg havde vidst at det havde gjort så ondt at I kæmper så stædigt. Jeg gør det her frivilligt men det er snart simpelthen ikke værd det.

  Jeg ville selvfølgelig også ønske at vi havde kunnet være helt på mærkerne med at få foreningen op og køre, men vi har ikke haft 8 år til at forberede os, vi har ikke haft 30 mill på bankbogen, vi er stadig ved at opfylde formalia fra IT- & Telestyrelsen, og – ikke mindst – har vi skulle bruge tid på at forsvare os mod den FUD der er blevet udsendt.

  /n

  ps. Du ved som jurist der har arbejdet med udbudssager at vi var kontraktuelt forpligtet til ikke at offentliggøre vores bud. Jeg tror sådan set ikke at DIFO havde fået lov til at offentliggøre deres men modsat dotDK havde man ikke meget at tabe ved at gøre det…

 8. mhg avatar

  Nikolaj,

  det er ikke en fair måde at udlægge debatten på. Jeg har sådan set ikke ytret mig i debatten FØR dotDk og registrant.dk folkene kom med deres påstande om DIFOs lukkethed og manglende transparens. Så er det vel kun fair at vende fokus mod den anden side og stille spørgsmål af samme karakter om åbenhed. Jeg kan ikke se, at det er gjort på andet end en sober måde.

  Det er vel også rimeligt, at de mennesker og organisationer, der trods alt ikke er helt så få, der står bag DIFO, ikke blot giver op uden kamp, når man nu altså ikke – og det forsvarer jeg altså min ret til ikke at være – er enig i ITSTs afgørelse og Afilias’ og dotDKs argumenter.

  Hvis du ikke var indstillet og forberedt på at tage denne diskussion, så forstår jeg ikke, hvorfor du har valgt at være med til at fronte dotDK?

  Og det der med de 30 millioner kroner på bankbogen er vist FUD af den samme skuffe, som du påstår, at DIFO lægger for dagen. Jeg tror ikke, at DIFOs udbudsproces har været bedre finansieret end Afilias’ har.

  PS. Det er rigtigt, at man som byder ikke måtte offentliggøre sit bud FØR afgørelsen fra ITST. Men nu efterfølgende tror jeg ikke, at der er regler for, at man ikke må dette. Jeg kender ikke meget til udbudsret, så jeg tagr måske fejl der. Men jeg går ud fra, at du er enig mig i, at det er ret relevant at kende buddet fra Afilias/dotDK bare nogenlunde detaljeret, før man beslutter sig for, om man vil støtte op om dotDK og Afilias?

  – Martin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *